Загальна схема графіка побудови функції вища математика

загальна схема графіка побудови функції вища математика
Достатні умови збіжності додатних числових рядів: порівняння, Даламбера, Коші, інтегральна ознака Коші-Маклорена. Обчислення деяких особливих визначників (трикутної, діагональної, одиничної матриць, Вандермонда). Обчислення оберненої матриці за допомогою визначників (алгебраїчних доповнень). Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Отже, теорема Ролля не застосовується — ні в одній точці відрізка [-1; 1] похідна в нуль не звертається. Похідна за напрямом функції багатьох змінних, її зв’язок з градієнтом. Загальна схема дослідження функцій і побудови їх графіків. Нехай функція двічі диференційована на . Тоді: 1) якщо, , то графік функції опуклий на ; 2) якщо , , то крива вгнута на інтервалі . З цього твердження випливає, що в точці перегину друга похідна дорівнює нулю, якщо вона існує.


Теореми про середнє, середнє значення функції багатьох змінних. Поняття про зведення загального рівняння поверхні другого порядку доканонічного вигляду. Знайдемо межі (4): Отже, k = 1. Отже, b = 0. Таким чином, функція має похилу асимптоту у = kx + b = 1 · х + 0 = х. Відповідь: у = х — похила асимптота. Інтегрування раціональних, ірраціональних та тригонометричних функцій; раціоналізуючі підстановки. Функція у = f (Х) називається непарною для будь-якого значення х, взятого з області визначення функції, значення (-х) також належить об-ласті визначення, і виконується рівність f (-Х) = — f (Х). Графік не-парної функції симетричний відносно початку координат. Радіус та інтервал збіжності степеневого ряду, формули їх обчислення.

Інших асимптот немає. 8) Враховуючи проведені дослідження, будуємо графік. Приклад 2. Дослідити на монотонність і локальний екстремум функцію за допомогою похідної першого порядку. Лагранж вперше ввів в розгляд потрійні інтеграли, запропонував позначення для похідної (y ‘, f’ (x)). Теорема Лагранжа. Однорідні функції, теорема та рівняння Ейлера для однорідних функцій.

Похожие записи: