Ел. схема на жилищна сграда

ел. схема на жилищна сграда
Принцип на действие Използва се токов трансформатор, чиито първични намотки са фазата (напреженовият проводник, L) и неутралата (нулевият проводник, N) на веригата, която трябва да се защитава. Целта ѝ е да изключи веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека. Възможно е обаче да има решения за присъединяване на защитни проводници, за които е необходимо да преминават през обвивката за свързване на друго електрическо оборудване, чиято захранваща верига също преминава през обвивката. Докл: Петър Хрусафов Председател на комисия Докладна записка вх.№ 649/02.11.2016 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, относно избор на общински съветници в Общинския съвет за намаляване риска от аварии. Докл: Пейко Янков Председател на комисия Докладна записка вх.№ 642/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински помещения за пенсионерски клубове в с. Равда и гр. Св. Влас. Валентин Димов – гл. архитект на община Несебър, относно допускане, изработване и изменение на ПУП-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Кабели НН“ за външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-717, кв.13 по плана С.О. „Инцараки“, землище гр.


Докл: Костадин Нищелков Председател на комисия Докладна записка вх.№ 656/04.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Кабели 20 кV за захранване на БКТП – нов в ПИ 73571.49.212“ , местност „Камарата“, землище с. Тънково, община Несебър. Когато токопроводимите елементи навлизат в сградата, те също трябва да са свързани колкото е възможно по-близо до мястото на навлизането им в сградата. При непрекъсната работа изчислителният ток съответства на допустимия ток на натоварване на веригата при нормална работа. Несебър. Докл: Върбан Кръстев Председател на комисия Докладна записка вх.№ 653/03.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.692 по КК на гр. Докл: Костадин Нищелков Председател на комисия Докладна записка вх.№ 665/09.11.2016 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Улични водопровод и канализация“ за ПИ № 61056.55.42, м. „Хендек тарла“, землище – с. Равда, община Несебър.

Несебър, представляващ УПИ ІХ, кв.5201 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Когато има други възможности за ефективно заземяване, се препоръчва защитният проводник да се свърже, където това е възможно. Клас А – за приложение във вериги, „замърсени“ с хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток, с преобладаващи консуматори като компютри, изправители, луминисцентно осветление и т.н. Основните параметри на ДТЗ са номиналният ток и максималният ток на утечка. Тази връзка се прави или в неутралната точка на уредбата, или в изкуствена неутрална точка. Несебър. Докл: Пейко Янков Председател на комисия Докладна записка вх.№ 644/01.11.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на магазин, находящ се в гр. Отношенията между Елстарт и доставчиците отдавна са се превърнали в нещо повече от размяна на продукти и услуги.

Похожие записи: